Nota prawna

W celu przestrzegania artykułu 10 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informujemy użytkownika o naszych danych:

Nazwa przedsiębiorstwa: Agroreciclados Export SL Nazwa handlowa: Vitania Home Adres siedziby: Avda. Juan Carlos I 5, 4ºA CIF / NIF: B-73813776 Telefon: 966 942 780 e-Mail: info@vitaniahome.com Dane rejestracyjne: Strona internetowa: www.vitaniahome.com

Obiekt

Dostawca, odpowiedzialny za stronę internetową, udostępnia ten dokument użytkownikom w celu wypełnienia obowiązków określonych w ustawie 34/2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI-CE), a także w celu poinformowania wszystkich użytkowników strony o warunkach korzystania z niej.

Każda osoba wchodząca na tę stronę przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i ścisłego stosowania postanowień niniejszego dokumentu, jak również wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub poinformowania użytkowników o tych obowiązkach, przy czym za wystarczającą uznaje się publikację na stronie internetowej usługodawcy.

Odpowiedzialność

Oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje opublikowane na jego stronie internetowej, o ile informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez osoby trzecie, które nie są związane z nim.

Strona internetowa dostawcy może wykorzystywać pliki cookies (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby wchodzącej na stronę) w celu realizacji pewnych funkcji, które są uznawane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji strony. Pliki cookie stosowane na stronie internetowej mają w każdym przypadku charakter tymczasowy wyłącznie w celu usprawnienia ich późniejszej transmisji i znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku pliki cookie nie będą wykorzystywane do zbierania danych osobowych.

Ze strony internetowej klienta możliwe jest, że zostaniesz przekierowany do treści na stronach internetowych osób trzecich. Ponieważ oferent nie zawsze może kontrolować treści wprowadzane przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie ponosi za nie odpowiedzialności. W każdym przypadku dostawca oświadcza, że natychmiast usunie wszelkie treści, które mogłyby naruszać krajowe lub międzynarodowe przepisy prawne, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego wycofania przekierowania na daną stronę internetową, informując o tym właściwe organy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane m.in. na forach, czatach, w generatorach blogów, w komentarzach, w sieciach społecznościowych lub w innych mediach, które umożliwiają osobom trzecim samodzielne publikowanie treści na stronie internetowej usługodawcy. Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 LSSI-CE, dostawca udostępnia się wszystkim użytkownikom, władzom i służbom bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracuje przy usuwaniu lub blokowaniu wszelkich treści, które mogłyby wpływać lub naruszać przepisy krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że na stronie internetowej znajdują się treści, które mogą być podatne na taką klasyfikację, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora strony.

Ta strona internetowa została sprawdzona i przetestowana w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. W zasadzie można zagwarantować jego prawidłowe działanie przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Dostawca nie wyklucza jednak możliwości istnienia pewnych błędów programowych lub wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności uniemożliwiających dostęp do strony internetowej.

Własność intelektualna i przemysłowa

Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej funkcjonowania, projekty, logotypy, tekst i/lub grafika są własnością dostawcy lub, w stosownych przypadkach, posiada on licencję lub wyraźne upoważnienie od autorów. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej są należycie chronione przez przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, jak również są zarejestrowane w odpowiednich rejestrach publicznych.

Niezależnie od celu, do którego zostały przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, użytkowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i komercjalizacja wymagają w każdym przypadku uprzedniej pisemnej zgody dostawcy. Każde użycie, na które dostawca nie wyraził wcześniej zgody, będzie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logo, tekst i/lub grafika, które nie należą do oferenta, a które mogą pojawić się na stronie, należą do ich właścicieli i to oni są odpowiedzialni za ewentualne kontrowersje, które mogą powstać w związku z nimi. W każdym przypadku oferent posiada wyraźne, uprzednie zezwolenie właścicieli.

Oferent wyraźnie NIE UDZIELA osobom trzecim prawa do bezpośredniego przekierowania na określone treści strony internetowej i w każdym przypadku musi przekierować na główną stronę internetową oferenta.

Dostawca uznaje odpowiadające im prawa własności przemysłowej i intelektualnej na rzecz ich właścicieli, a samo ich wymienienie lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności dostawcy w stosunku do nich, ani też jego poparcia, sponsorowania lub rekomendacji.

Aby zgłosić uwagi dotyczące ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także wszelkich treści zawartych na stronie internetowej, można to zrobić za pośrednictwem następującego adresu e-mail.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Do rozstrzygania wszelkich sporów lub pytań związanych z niniejszą stroną internetową lub czynnościami na niej wykonywanymi stosuje się prawo hiszpańskie, któremu strony wyraźnie się poddają, a do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z jej użytkowania lub z nią związanych właściwe są sądy i trybunały ELCHE.

© 2022 CCE VITANIA S.L · Todos los derechos reservados · Nota prawna · Prywatność · Mapa Web · Projekt: Mediaelx

WhatsApp
Kontakt